วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความรู้พื้นฐานทางการตลาด

การตลาด หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำสิ้นค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์
จากความหมายสรุปได้ว่า ตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และความหมายของการตลาดหมายถึงบุคคลหรือองค์กรซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. มีความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อ ในสินค้าและบริการ
2. มีเงินหรืออำนาจซื้อ
3. มีความเต็มใจที่จะซื้อ
4. มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ


ในปัจจุบันนี้ การตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการตลาดในเรื่องการตอบสนองความต้องการจองลูกค้าที่จะศึกษา
1. ความจำเป็น เป็นอำนาจพื้นฐานทำให้บุคคลต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย
2. ความต้องการ เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองความพึงพอใจในระดับที่ลึกกว่าความจำเป็น เป็นความต้องการ การยอมรับ และการยกย่องจากสังคม รวมไปถึงความสำเร็จสูงสุดในชีวิต

3. ความต้องการซื้อ เป้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งลูกค้าเต็มใจซื้อ และมีอำนาจในการซื้อ

ไม่มีความคิดเห็น: